به NKP خوش آمدید
تمرین و تکرار-برای تازه شدن دیر نیست- بهترین چیز در زندگی یافتن هدف است 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

1-     الگوریتمی بنویسید که مجموع دو عدد 10 و 30 را محاسبه و چاپ کند.

2-     الگوریتمی بنویسید که حاصل ضرب  دو عدد 20و 15 را محاسبه و چاپ کند.

3-     الگوریتمی بنویسید که   مجذور عدد 6 را چاپ کند .

4-     الگوریتمی بنویسید که   قرینه عدد 10- را چاپ کند .

5-     الگوریتمی بنویسید که میانگین اعداد 10 و 15 و 20 و 30  را چاپ کند.

6-     الگوریتمی بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و آن را چاپ کند .

7-     الگوریتمی بنویسید که دو عدد از ورودی بگیرد و حاصل جمع آنها را چاپ کند .

8-     الگوریتمی بنویسید که سه عدد از ورودی بگیرد و حاصل ضرب آنها را چاپ کند .

9-     الگوریتمی بنویسید که چهار عدد از ورودی بگیرد ، مجموع و میانگین آنها را چاپ کند.

10-  الگوریتمی بنویسید که طول و عرض یک مستطیل را از ورودی بگیرد ، مساحت  آن را محاسبه و چاپ کند .

11-  الگوریتمی بنویسید که طول و عرض یک مستطیل را از ورودی بگیرد ، محیط  آن را محاسبه و چاپ کند .

12-  الگوریتمی بنویسید که شعاع یک دایره را از ورودی بگیرد ، مساحت و محیط آن را محاسبه و چاپ کند .

13-  الگوریتمی بنویسید که اندازه یک ضلع مربع را از ورودی بگیرد ، مساحت و محیط آن را محاسبه و چاپ کند .

14-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد بر حسب متر از ورودی بگیرد و آن را به سانتی متر تبدیل کند.

15-  الگوریتمی بنویسید که یک دما بر حسب سانتی گراد  از ورودی بگیرد و آن را به فارنهایت تبدیل کند.

16-  الگوریتمی بنویسید که ریشه معادله درجه  يك   Ax + B = C را محاسبه و چاپ کند .

17-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد دو  رقمی از ورودی بگیرد و ارقام آن را جداگانه چاپ کند .

18-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد دو  رقمی از ورودی بگیرد و مجموع ارقام آن را  چاپ کند .

19-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد دو  رقمی از ورودی بگیرد و مغلوب  آن را  چاپ کند .

20-  الگوریتمی بنویسید که حقوق یک کارمند را از بگیرد سپس با کسر 5درصد بیمه و 3 درصد مالیات حقوق خالص او را چاپ کند.

21-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد برحسب ثانیه از ورودی بگیرد ، آن را به ساعت ، دقیقه و ثانیه تبدیل کند.

22-  الگوریتمی بنویسید که دو عدد از ورودی بگیرد و عدد بزرگتر را چاپ کند .

23-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد ، اگر مثبت است آن را چاپ کند.

24-  الگوریتمی بنویسید که 3 عدد از ورودی بگیرد و بزرگترین آنها را چاپ کند .

25-  الگوریتمی بنویسید که 4 عدد از ورودی بگیرد و کوچکترین آنها را چاپ کند .

26-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد ، اگر زوج است آن را چاپ کند .

27-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و اگر فرد است مجذور آن را چاپ کند .

28-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و مشخص کند که زوج است یا فرد؟

29-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و مشخص کند که مثبت است یا منفی ؟

30-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و مشخص کند که بر سه بخش پذیر است یا خیر؟

31-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد  از ورودی بگیرد ، اگر دو رقمی است چاپ کند  Yesاگر دو رقمی نیست چاپ کند No .

20=>  معدل => 18

عالی

18>  معدل => 16

خوب

16>  معدل => 10

متوسط

10>  معدل =>0

ضعیف

32-  الگوریتمی بنویسید که چهار نمره یک دانش آموز را بگیرد و معدل او را حساب کرده سپس طبق جدول زیر نتیجه را  چاپ کند . 

 

 

 

33-  الگوریتمی بنویسید که ریشه های معادله درجه دو   را محاسبه و چاپ کند .

34-  الگوریتمی بنویسید که اعداد 1 تا 10 را چاپ کند .

35-  الگوریتمی بنویسید که اعداد 100 تا 10 را چاپ کند .

36-  الگوریتمی بنویسید که قرینه  اعداد 100 تا 200 را چاپ کند .

37-  الگوریتمی بنویسید که مجذور  اعداد 1 تا 10  را چاپ کند .

38-  الگوریتمی بنویسید که مجموع  اعداد20  تا 80 را چاپ کند .

39-  الگوریتمی بنویسید که اعداد فرد یک رقمی را چاپ کند .

40-  الگوریتمی بنویسید که اعداد زوج دو رقمی را چاپ کند .

41-  الگوریتمی بنویسید که مجموع مجذور اعداد کوچکتر از 20 را چاپ کند.

42-  الگوریتمی بنویسید که 20 عدد از ورودی بگیرد و آنها را چاپ کند .

43-  الگوریتمی بنویسید که 20 عدد از ورودی بگیرد و قرینه هر یک را چاپ کند .

44-  الگوریتمی بنویسید که 10 عدد از ورودی بگیرد ومجموع  آنها را چاپ کند .

45-  الگوریتمی بنویسید که 5 عدد از ورودی بگیرد وحاصل ضرب آنها را چاپ کند .

46-  الگوریتمی بنویسید که 50 عدد از ورودی بگیرد ، مجموع و میانگین   آنها را چاپ کند

47-  الگوریتمی بنویسید که 10 عدد از ورودی بگیرد و اعداد زوج ما بین آنها را  چاپ کند .

48-  الگوریتمی بنویسید که 100 عدد از ورودی بگیرد و مجموع اعداد زوج ما بین آنها را  چاپ کند .

49-  الگوریتمی بنویسید که مضربهای سه رقمی عدد 5 را چاپ کند .

50-  الگوریتمی بنویسید که 100 عدد از ورودی بگیرد ، زوج یا فرد بودن هر یک را مشخص کند .

51-  الگوریتمی بنویسید که 100 عدد از ورودی بگیرد و مثبت یا منفی بودن هر یک را مشخص کند .

52-  الگوریتمی بنویسید که مضربهای عدد سه که بین دو عدد 100 و 250 می باشند را چاپ کند.

53-  الگوریتمی بنویسید که 10 عدد  دو رقمی از ورودی بگیرد و مغلوب هر یک را چاپ کند.

54-  الگوریتمی بنویسید که عدد N را از ورودی بگیرد و از یک تا N را چاپ کند .

55-  الگوریتمی بنویسید که عدد N را از ورودی بگیرد و از N  تا يك را چاپ کند .

56-  الگوریتمی بنویسید که میانگین اعداد فرد سه رقمی را چاپ کند .

57-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و مجموع ارقام آن را محاسبه و چاپ کند .

58-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد  از ورودی بگیرد مغلوب آن را محاسبه و چاپ کند .

59-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و فاکتوریل آن را محاسبه و چاپ کند .

60-  الگوریتمی بنویسید که 10 عدد از ورودی بگیرد و فاکتوریل هر یک را چاپ کند .

61-  الگوریتمی بنویسید که 50 عدد از ورودی بگیرد تعداد اعداد فرد ورودی را چاپ کند.

62-   الگوریتمی بنویسید که اعداد زوج  و فرد دو رقمي را در دو خط جدا گانه چاپ كند.

63-  الگوریتمی بنویسید که دو عدد از ورودی بگیرد و حاصل تقسیم عدد بزرگتر بر عدد کوچکتر را چاپ کند .

64-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و تعداد ارقام آن را چاپ کند .

65-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و مقسوم علیه های آن را چاپ کند .

66-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و مجموع مقسوم علیه های آن را چاپ کند .

67-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و تعداد  مقسوم علیه های آن را چاپ کند .

68-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و مشخص کند که تام می باشد یا خیر؟

69-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و مقسوم علیه های  زوج آن را چاپ کند .

70-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و مقسوم علیه های  فرد آن را چاپ کند .

71-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و مشخص کند که اول  می باشد یا خیر؟

72-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و ارقام آن را  در خطوط جداگانه چاپ کند .

73-  الگوریتمی بنویسید که اعداد اول سه رقمي را چاپ كند.

74-  الگوریتمی بنویسید که 50 عدد از ورودی بگیرد ، تعداد اعداد زوج و فرد را چاپ کند .

75-  الگوریتمی بنویسید که دو  عدد  از ورودی بگیرد و با استفاده از یک متغیر کمکی جای آنها را در حافظه جابجا کند.

76-  الگوریتمی بنویسید که دو  عدد  بگیرد و بدون استفاده از متغیر کمکی آنها را در حافظه جابجا کرده و چاپ کند .

77-  الگوریتمی بنویسید که سه عدد از ورودی بگیرد  و آنها را به ترتیب صعودی چاپ کند .

78-  الگوریتمی بنویسید که 2 عدد از ورودی بگیرد  و اعداد بين آنها را به صورت نزولي چاپ كند .

79-  الگوریتمی بنویسید که اعداد اول کوچکتر از 100 را چاپ کند .

80-  الگوریتمی بنویسید که اعداد تام سه رقمی را چاپ کند .

81-  الگوریتمی بنویسید که n جمله اول سری فیبوناچی را چاپ کند .

82-  الگوریتمی بنویسید که  n , x  را از ورودی بگیرد و سری زیر  را محاسبه و چاپ کند .

83-  الگوریتمی بنویسید که  n , x  را از ورودی بگیرد و سری زیر  را محاسبه و چاپ کند .

84-  الگوریتمی بنویسید که سری زیر را محاسبه و چاپ کند.

85-  الگوریتمی بنویسید که سری زیر را محاسبه و چاپ کند.

86-  الگوریتمی بنویسید که سری زیر را محاسبه و چاپ کند .

87-  الگوریتمی بنویسید که عدد N  را از ورودی گرفته و مجموع سری زیر را چاپ کند .

1 + 2 + 3 + … + N

88-  الگوریتمی بنویسید که عدد N  را از ورودی گرفته و مجموع سری زیر را چاپ کند .

1 + 4 + 9 + … +

89-  الگوریتمی بنویسید که سری زیر را محاسبه و چاپ کند .

90-  الگوریتمی بنویسید که سری زیر را محاسبه و چاپ کند .

91-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد مبنای 10 از ورودی بگیرد و معادل آن را در مبنای 2  بنویسد.

92-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد مبنای 10 از ورودی بگیرد و معادل آن را در مبنای 8  بنویسد.

93-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد مبنای 10 از ورودی بگیرد و معادل آن را در مبنای 16  بنویسد.

94-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد مبنای 2 از ورودی بگیرد و معادل آن را در مبنای 10  بنویسد.

95-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد مبنای 8 از ورودی بگیرد و معادل آن را در مبنای 10  بنویسد.

96-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد مبنای 16 از ورودی بگیرد و معادل آن را در مبنای 10  بنویسد.

97-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد مبنای 16 از ورودی بگیرد و معادل آن را در مبنای 2  بنویسد.

98-  الگوریتمی بنویسید که یک عدد مبنای 2 از ورودی بگیرد و معادل آن را در مبنای 16  بنویسد.

99-  الگوریتمی بنویسید که بزگترین مقسوم علیه مشترک (ب . م . م ) بین دو عدد ورودی را چاپ کند .

100-الگوریتمی بنویسید که کوچکترین مضرب  مشترک( ک . م . م ) بین دو عدد ورودی را چاپ کند .


موضوعات مرتبط: سوم کامپیوتر
[ جمعه یکم دی ۱۳۹۱ ] [ 23:16 ] [ @;{NKP};@ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

nkpayani@gmail.com
انديشيدن بياموز نه انديشه را

----------------------------
توانا بود هركه دانا بود
----------------------------
این بلاگ دست نوشته ها و مطالبی است درباره کامپیوتر که توسط اینجانب نگاشته شده و بطور یقین خالی از اشکال نیست.
لطفا هرگونه نظر یا پیشنهاد خود را به آدرس ایمیل nkpayani@gmail.com ارسال کنید،
------
خوش آمدید
جهت ارتباط با ایمیل زیر تماس بگیرید
nkpayani@gmail.com
موفق باشید
---------------
این وبلاگ برای ارتباط با شما فعالیت میکند و می توانند سوالات مشکلات و نظرات خود را در زمینه های ارائه شده در سایت از این طریق مطرح کرده پاسخ گرفته و مطالب جالب و مفیدی را نیز دریافت کند.
با تشکر
---------------
این وبلاگ برای دانش آموزان هنرستان کاردانش برای دسترسی آسان و سریعتر به مطالب و اخبار- تاسیس شده
----
کسانی که سوال می کنند جوابشو درهمون قسمت که نظر دادند زیر نظرشون جوابتونو ببینید
-
سخنان ارزشمند

هوشياري‏ ‏يعني‏ ‏زيستن‏ ‏با‏ ‏لحظه‏ ‏ها
در‏ ‏هر‏ ‏يقيني‏ ‏ميتوان‏ ‏شك‏ ‏كرد
كار‏ ‏عابر‏ ‏عبور‏ ‏كردن‏ ‏است‏ ‏شايد‏ ‏باز‏ ‏هم‏ ‏بيايد‏ ‏و‏ ‏شايد‏ ‏نه
دلهاي‏ ‏نازك‏ ‏بايك‏ ‏نظر‏ ‏هم‏ ‏ميشكنند
دست‏ ‏بكاري‏ ‏نزن‏ ‏كه‏ ‏نميتواني‏ ‏آنرا‏ ‏براي‏ ‏بقيه‏ ‏شرح‏ ‏دهي
كسي‏ ‏كه‏ ‏زير‏ ‏سايه‏ ‏بقيه‏ ‏راه‏ ‏ميرود‏ ‏از‏ ‏خودش‏ ‏سايه‏ ‏ندارد
هر‏ ‏روز‏ ‏دل‏ ‏كندن‏ ‏از‏ ‏زندكي‏ ‏را‏ ‏تمرين‏ ‏كنيد
@@خواهشا نظرات سازنده بفرستید@@
برای هر چیز زکاتی است و زکات علم آموختن آن به دیگران است
---
صداقت و درستی بهترین سیاستهاست
The honesty is the best policy
---
ساکنان دریا پس از مدتی صدای امواج را فراموش میکنند...
چه تلخ است قصه عادت
(دکتر شریعتی)
امکانات وب
- - - - وب‌سایت آزمون - وب‌سایت نمرات - -
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
-

خبرنامه سایت :برای اینکه هر موقع وبلاگ ان کا پی آپدیت شد بصورت اتوماتیک برات ایمیل بیاد در قسمت زیر ایمیلتو وارد کن و دکمه ثبت ایمیل بزن

ساخته شده : توسط ان کا پی--توجه: بعد از عضویت وارد ایمیل خود شده و لینک فعالسازی را تایید کنید
آموزش عضویت در خبرنامه

- - -

Powered by WebGozar

- - - - - - نظر سنجي درباره وبلاگ ان كا پي - انتشارات کلید آموزش - وب‌سایت ارسال پروژه و مشاهده نمرات درس‌ها - وب‌سایت ارسال پروژه و مشاهده نمرات درس‌ها بازديد - - - - - - -