به NKP خوش آمدید
تمرین و تکرار-برای تازه شدن دیر نیست- بهترین چیز در زندگی یافتن هدف است 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

1 - خروجي برنامه زير کدام است در صورتيکه N=2 باشد ؟

for i=1 to 4

for k= 1 to 4

N= n+i+k

Next k

next i

Text 1 .text =n

 الف- 80         ب- 82         ج- 14         د- 36

2 - كدام گزينه باعث اتمام اجراي برنامه مي شود ؟

 الف- BRAEK         ب- STOP         ج- END         د- START

3- در Text box با کدام حالت زير مي توان اطلاعات و متن هاي طولاني را در آن وارد کرد؟

 الف- text         ب- keypress         ج- Multi line         د- Appearance

4- اگر بخواهيم هر گروه از Obtion Button ها را از هم جدا كنيم از  كدام Object استفاده مي كنيم

 الف- Fram         ب- Form         ج- Lable         د- Image

5-  دستور زير در يک تکه برنامه در زمان اجرا چه عملي را انجام مي دهد?

(" توجه" و Vbokonly و " لطفاً توجه کنيد ! " ) a=Msgbox

 الف- يک کادر پيغام با عنوان ok و محتواي " لطفا توجه کنيد ! " نمايش مي دهد .

 ب- مقدار 1 رادر متغير a مي ريزد .

 ج- يک کادر پيغام با عنوان " توجه " و محتواي "لطفا توجه کنيد!" و کليد ok در آن کادر رويت مي شود .

 د- گزينه ب و ج

6 - كدام گزينه ازويژگي هاي ويژوال بيسيك نمي باشد ؟

 الف- مجموعه كاملي از توابع رياضي , كار با متن و گرافيك را در اختيار ما قرار مي دهد

 ب- مجموعه كاملي از اشياء را در اختيار برنامه نويس قرار مي دهد

 ج- يك محيط تحت ويندوز است

 د- يك محيط كاملا متني است كه فقط اجازه كد نويسي داريم

7 - در برنامه زير چند ستاره چاپ مي شود ؟                                         For   A=1    TO   2

                                                                                               For   B=1   TO    3

                                                                                                " * "    print

                                                                                                  next   B

                                                                                                            Next   A

 الف- 6         ب- 3         ج- 2         د- 1

8 - كداميك از دستورات زير يك مستطيل رسم مي كند ؟

 الف- DRAW U50L10D50R10                            ب- LINE (10,10),4        

ج- WINDOW ( 10,10 ) - ( 60 , 60 )         د- هر سه مورد

 

 

 

9 - وسط كدام يكك از خصوصيات TEXT BOX تعداد كاركتري كه كاربر مي تواند درون TEXT BOX تايپ كند را مشخص كرد ؟

 الف- MAXLENGTH                                             ب- KEY PRESS        

ج- MULTI LINE                                                    د- APPEARANCE

10- در text box (جعبه متن ) دکمه alignment چه کاربردي دارد ؟

 الف- طول متن را تعيين مي کند              ب- نوع خط را تعيين ميکند

ج- عنوان جعبه متن را تعيين مي کند         د- متن را از سمت مشخص شده تراز مي کند

11 - كدام كنترل خصوصيتي به نام Stretch دارد كه اگر برابر Trun باشد تصوير به اندازه كادر كنترل تنظيم مي شود ؟

 الف- Image         ب- Picture Box         ج- Option Button         د- List Box

12-  قطعه برنامه زير چه عملي را انجام مي دهد ؟

Private sub SUM-Click ()

SUM =0

FOR I=2 TO 100 STEP 2

SUM =SUM+I

NEXT

 الف- با کليک روي دکمه SUM مجموع اعداد يک تا 100 در متغير SUM ريخته مي شود

 ب- با کليک روي دکمه SUM مجموع اعداد زوج بين 1 تا 100 د رمتغير SUM ريخته مي شود

 ج- با کليک روي فرم مجموع اعداد فرد کوچکتر از 100 در متغير SUM ريخته مي شود

 د- با کليک روي فرم مجموع اعداد زوج کوچکتر از 100 در متغير SUM ريخته مي شود

13 - خروجي برنامه زير چيست ؟                                                                                      Sum=2

                                                                                                              While sum>100

                                                                                                                  Sum=sum+2

                                                                                                                     print sum

                                                                                                                          Wend

 الف- چاپ مجموع اعداد فرد 2 تا100                   ب- چاپ اعداد فرد 2 تا 100

ج- چاپ اعداد زوج 2 تا 100                               د- چاپ مجوع اعداد زوج 2 تا 100

14 - خروجي قطعه برنامه زير چيست ؟

                                                                            A%=13.7

                                                                                     B=2.3+A%

                                                                           PRINT B

 الف- 16         ب- 16.3         ج- 15.3         د- پيغام خطاي type mis match

15- - خروجي برنامه روبرو چيست ؟                      DEF  FN A(Y)=Y^2+3

                                                                       PRINT   FNA (3)

 الف- 81         ب- 12         ج- 9         د- 6

 

16 - اگر با قرار دادن frame دور option,option ديده نشود چه کار بايد کرد ؟

 الف- فريم را انتخاب و بر روي آن کليک ميکنيم

 ب- فريم را انتخاب و پس از راست کليک گزينه send to back را انتخاب مي کنيم

 ج- فريم را انتخاب و پس از راست کليک گزينه send to font را انتخاب مي کنيم

 د- چنين چيزي امکان ندارد

17 - کداميک جزو عملگرهاي مقايسه نمي باشد ؟

 الف- #         ب- >         ج- <         د- <>

18 - براي نامگذاري يک فرم چه پسوندي مناسبت تر است ؟

 الف- frm         ب- fom         ج- form         د- name

19 - در کنترل Image اگر بخواهيم تصوير درون آن به اندازه اين کنترل مشاهده شود کدام خصوصيت درست است ؟

 الف- size         ب- Auto size         ج- stretch         د- border style

20 - در ويژگي Interval  زمان بر اساس ................. تعيين شده است.

 الف- ثانيه         ب- صدم ثانيه         ج- هزارم ثانيه         د- دقيقه

21 - در ويژوال بيسيک فرم ها با کدام پسوند زير ذخيره مي شوند ؟

 الف- FRM         ب- MFO         ج- BMP         د- RTF

22 - خروجي PRINT 2 MOD 5 کدام است ؟

 الف- 2         ب- 0         ج- 3         د- 5

23 - در VB اگر نوع داده اي تعريف نشود

 الف- از نوع Variant در نظر گرفته خواهد شد

 ب- در موقعيت هاي مختلف ميتواند نوع داده اي متفاوتي را ذخيره کند

 ج- موارد الف و ب

 د- پيغام خطا صادر مي شود

24 - كدام يك از ويژگي هاي زير وضعيت انتخاب دكمه گزينه (option Button ) را مشخص مي كند ؟

 الف- Visible         ب- Style         ج- Value         د- Enabled

25 - اگر بخواهيم فوکوس را به صورت اجباري بر روي text box مورد نظر نگه داريم از کدام مورد زير استفاده مي کنيم ؟

 الف- Appearance         ب- lostfocus         ج- Tooltiptext         د- setfocus

26 - هدف از برنامه روبرو چيست ؟                                                    Input A,B

                                                                                            If A

                                                                                                     C=A

                                                                                                    B=C

                                                                                                  End If

                                                                                       Print   A,B

                                                                                                    End

 الف- 2 عدد دريافت شده را به ترتيب صعودي مي نويسد

 ب- 2 عدد دريافت شده را به ترتيب نزولي مي نويسد

 ج- 2 عدد دريافتي را عينا مي نويسد

 د- 2 عدد دريافتي را جابجا مي كند و مي نويسد

27 - نوع داده صحيح چه مقدار حافظه اشغال مي کند ؟

 الف- 8 بايت         ب- 4 بايت         ج- 2 بايت         د- 12 بايت

28 - در كدام Text box با كدام حالت زير ميتوان اطلاعات و متن هاي طولاني را در آن وارد كرد ؟

 الف- text         ب- keypress         ج- Multi line         د- Appearance

29 - اگر بخواهيم همزمان با اجراي يک برنامه و هنگامي که کنترل form بر روي صفحه ظاهر شود دستوراتي را اجرا کنيم از کدام رويداد کنترل form استفاده مي شود؟

 الف- show         ب- Activate         ج- Load         د- unload

30 - خروجي برنامه زير چييست ؟                                                        For   K =1    To 4

                                                                                                      For   Y=1   To k

                                                                                                              Print  Y;         

                                                                                                               Next Y

                                                                                                                Print

                                                                                                                Next  K

 الف- 1  2   3   4         ب- 1

1   2

1   2   3

1  2   3   4 ج- 1 

    2    2

3  3    3         د- 1

              2

              3

31 - براي مخفي کردن و نمايش دادن پوشه forms چگونه عمل مي نمائيم ؟

 الف- در پنجره projwct Eplorer توسط دکمه view code

 ب- در پنجره projwct Eplorer توسط دکمه Toggle folder

 ج- در پنجره projwct Eplorer توسط دکمه  view object

 د- در پنجره projwct Eplorer توسط دکمه  form layout

32 - براي بدست آوردن تعداد آيتم List box از كدام مورد زير استفاده مي شود ؟

 الف- List name . List comunt         ب- List name . List index         ج- List name . text         د- List name . List

33 - كداميك از ويژگي هاي زير در زمان اجرا قابل تغيير نمي باشد ؟

 الف- Name         ب- Caption         ج- Fore color         د- Text

34 - براي نگهداري داده هاي منطقي از کدام نوع داده استفاده مي شود ؟

 الف- BYTE         ب- BOOLEAN         ج- OBJECT         د- VARIANT

35 - كدام تابع زير دقيقه ساعت جاري را نشان مي دهد ؟

 الف- () second         ب- ()time         ج- () minute         د- () hour

36 - توسط کدام خاصيت زير مي توان سبک خط را تعيين نمود ؟

 الف- Drawmode         ب- Border style         ج- Border width         د- Visible

37 - براي اضافه کردن يک آيتم به چه صورت عمل مي شود؟

 الف- List name .list index         ب- list name .text         ج- list name .list count         د- list name.additem

38 - در صورتيکه بخواهيم زير برنامه در تمام برنامه هاي کاربردي قابل استفاده باشد آن را کجا مي نويسيم ؟

 الف- درپنجره کد فرم         ب- درون يک ماجول خارجي         ج- درون يک ماجول داخلي         د- چنين چيري امکان پذير نيست

39 - قرار دادن كدام در سر منو صحيح است ؟

 الف- $         ب- %         ج- ^         د- &

40 - کاراکتر % براي تعيين نوع کدام متغيير استفاده مي شود ؟

 الف- string         ب- integer         ج- boolean         د- single


                                                            


موضوعات مرتبط: سوم کامپیوتر، نمونه سوالات سوم کامپیوتر، برنامه نویسی مقدماتی(ویژوال بیسیک)
[ سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 0:45 ] [ @;{NKP};@ ]
[ دوشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 16:3 ] [ @;{NKP};@ ]
http://www.webastan.com/upload/0811151313432505web-development.jpg

سایت ان کا پی هم راه اندازی شد برای ورودبه آدرس زیر مراجعه کنید و لطفا آدرس زیر را بخاطر داشته باشید

http://yourl.ir/nkp

توجه:برای دیدن نمره خود از قسمتهای پیوند های این سایت بنام " وب‌سایت ارسال پروژه و مشاهده نمرات درس‌ها" اقدام نمایید

برای نمایش بهتر وبلاگ و سایت از مرورگر  Mozilla Firefox  استفاده کنید


موضوعات مرتبط: سوم کامپیوتر، برق، عمومی، آموزش، ترفند، نمونه سوالات سوم کامپیوتر، نمونه سوالات دوم برق، نمرات امتحانی، تکالیف
[ پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 8:41 ] [ @;{NKP};@ ]

Gadget چیست ؟

کارگاه گجت سلام میکند Gadget به وسایل کوچک مکانیکی و یا الکترونیکی گفته میشود که اغلب اندازه ای کوچک دارند و دارای کاربرد زیاد و خاص در زندگی هستند.
به عبارت دیگر وسایلی که برای انجام کارها مفید و پرکاربرد هستند را Gadget می نامند.
دانلود گجت ( Gadget ) ان کا پی ، مخصوص ویندوز هفت و ویستا برای دانلود کلیک کنید .نسخه ۱.۰
بعد از دانلود به محل ذخیره فایل رفته و فایلی با نام N-K-P.gadget را اجرا نمایید و روی گزینه install کلیک کنید

: *****فقط مخصوص ویندوز ۷ (سون) و ویستا  می باشد *****

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 دانلود نسخه ۲.۰  گجت

 **برای دریافت نسخه ۱.۰  از قسمت بالا اقدام کنید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانلود نسخه ۳.۰

با حجم 980 کیلوبایت

**برای دانلود نسخه۲.۰ از قسمت بالا اقدام نمایید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانلود نسخه ۴.۰

دانلــــــــــــــــــــــــــــــود    ۱۴۷۶ k

**برای دانلود نسخه۳.۰ از قسمت بالا اقدام نمایید

***فایلی که دانلود کرده اید اگر پسوندzip بود پسوند آن را به gadget تغییر داده و روی آن کلیک کنید تا نصب شود

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

برای دریافت نوار ابزار ان کا پی  به لینک زیر مراجعه کنید

<<  نوار ابزار ان کا پی  >>

برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی عکس کلیک کنید

در صورت وجود مشکل در برنامه بالا از قسمت نظر دهید وبلاگ اطلاع دهید

با تشکر

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

دانلود گجت NKP برای تمام ویندوزها
 
http://nkp.blogfa.com/post-293.aspx

موضوعات مرتبط: سوم کامپیوتر، برق، عمومی، آموزش، ترفند، نمونه سوالات سوم کامپیوتر، نمونه سوالات دوم برق، نمرات امتحانی
برچسب‌ها: کجت NKP
[ شنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۱ ] [ 7:22 ] [ @;{NKP};@ ]

اشکالات تست های فصل های دایرکتور:

فصل 2 صفحه ی44 سوال 4 گزینه ی (د) درست است.

فصل2صفحه ی 44سوال 7 دو گزینه ی صحیح .Pause, go the frame

فصل3 صفحه ی79 سوال7 گزینه ی (الف).

فصل6صفحه ی 146 سوال3 گزینه ی( ب) صحیح است .

فصل6 صفحه ی 146 سوال 8 گزینه ی (ج)صحیح است.

فصل 6 صفحه ی 146سوال9گزینه ی (ج) صحیح است.

فصل6 صفحه ی 146 سوال 10 گزینه ی (ب)صحیح است.

فصل 9 صفحه ی 239 سوال سوال 5 گزینه ی الف صحیح است

 


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات سوم کامپیوتر
[ دوشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 0:25 ] [ @;{NKP};@ ]

توجه: احتمال داره دیرتر وبلاگ آپدیت کنم

پس نظرات خود را نوشته در اولین فرصت

نظراتتون می خونم  و سعی می کنم کلید

سوالاتو براتون دروبلاگ قرار بدم

 


موضوعات مرتبط: سوم کامپیوتر، برق، عمومی، آموزش، ترفند، نمونه سوالات سوم کامپیوتر، نمونه سوالات دوم برق، نمرات امتحانی، تکالیف
[ سه شنبه دهم خرداد ۱۳۹۰ ] [ 1:39 ] [ @;{NKP};@ ]

 

به نام خدا

دوره 1-5                           نام و نام خانوادگی:

1

کدام محصول را نمیتوان توسط دایرکتور ایجاد کرد؟

الف- انیمیشن کارتونی               ب- آموزش کامپیوتر           ج-برنامه حسابداری                        د- cd کاتالوگ

2

سیستم عاملی که می تواند دایرکتور را نصب و راه اندازی کند کدام است؟

الف- win xp sp2                   ب- win xp sp1                    ج-  win vista                        د- الف و ج

3

کلید فوری جهت احضار پنجره Import کدام است؟

الف- Ctrl+I                                    ب-M Ctrl+                           ج-  Ctrl+2                             د-  Ctrl+R

4

دستور توقف هد در یک فریم چیست؟

الف- Stop                ب- Go the frame           ج- Pause                       د- Go frame

5

پنجره ...................... در دایرکتورجهت نگهداری عناصر استفاده میشود.

الف- Stage               ب- cast                         ج- Score                       د- Property inspector

6

تنظیمات فشرده سازی تصاویر در کدام زبانه Property Inspector  قرار دارد؟

الف- Member             ب- Movie                     ج- Cast                         د- Bitmap

7

با ابزار Pen کدام عمل را نمی توان انجام داد؟

الف- جابجا کردن         ب- اضافه کردن نقاط ویرایشی           ج- ترسیم یک منحنی           د- ترسیم یک مثلث

 

8

میخواهیم یک آدرس اینترنتی را به صورت لینک به متن نسبت دهیم این آدرس را از کجا وارد کنیم؟

الف- کادر URL در Text Inspector                                           ب- کادر Link در Text Inspector

ج- کادر Hyper Link در Text Inspector                         د- کادر Hyper Text در Text Inspector      

 

9

کار گزینه kerning چیست؟

الف- تنظیم فاصله بین کاراکترهای پاراگراف                                         ب- ترازبندی پاراگراف      

ج- فاصله بین خطوط پاراگراف                                                    د-سبک نگارش

 

10

به کمک کدام گزینه می توان Member یک اسپرایت را عوض کرد؟

الف- change                        ب- Exchange                 ج- Swap                        د- Exchange Cast member

 

11

برای اینکه میزان شفافیت اسپرایت ها را به صورت برچسب نمایش دهیم کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟

الف- Name              ب- Ink                          ج- Blend                       د- Location

 

12

کدام گزینه فاصله عمودی نقطه ثبت نسبت به لبه بالایی Stage را نشان می دهد؟

الف- B                     ب- T                             ج- X                              د- Y

 

13

ابزار Sprite  Overlay کدام از خصوصیات اسپرایت را نمایش می دهد؟

الف- نام عنصر           ب- نام کتابخانه                  ج- جلوه جوهر و شفافیت                  د- همه موارد

 

14

جهت انتخاب اسپرایت ها در Stage کدام دکمه صفحه کلید کاربرد دارد؟

الف- Shift                ب- Ctrl                          ج- Alt                                        د- Shift+Alt

 

15

اگر خصوصیت L  را زیاد کنیم :

الف- ارتفاع اسپرایت زیاد می شود                         ب- عرض اسپرایت کم می شود

ج- عرض اسپرایت زیاد می شود                          د- اسپرایت به سمت راست جابجا می شود

 

16

کدام روش جزو روشهای استفاده از متن در دایرکتور نیست؟

الف- وارد کردن متن آماده     ب- تولید متن با ابزارهای داخلی         ج- استفاده از نرم افزار فتوشاپ          د- تبدیل متن به Bitmap

17

کدام گزینه از انواع Cast می باشد.

الف – داخلی                   ب- خارجی                                  ج- هردو                                    د-هیچکدام

 

 

18

دو نوع کانال Score عبارتند از:

الف-  کانال اسبرایت و کانال effect                                ب- کانال effect و کانال Tempo

ج- کانال tempo و کانال Score                                    د- کانال Sound و effect

19

  به طور پیش فرض دایرکتور برای ایجاد اسپرایت از .................... فریم استفاده می کند.

 

20

درست یا غلط بودن جملات زیر را تعیین کنید.

الف- نقطه ثبت به صورت پیش فرض در گوشه سمت چپ اشکال قرار دارد

ب- وارد کردن Import سریعترین روش ایجاد یک دایره در صفحه است

ج- فرمت doc را نمی توان به دایرکتور وارد کرد

د- جلوه Darken باعث شفاف شدن کلیه پیکسل های زمینه می شود

 

 

21

مفاهیم زیر را تعریف کنید.

نقطه ثبت:

 

 

     کانال  :Tempo

 

 

22

اگر بخواهیم عنوان یک منو را به صورت فارسی وارد کنیم بهترین روش کدام است؟

 

 

 

23

روشهای ویرایش متن را بنوبسید

 

 

24

لایه بندی اسپرایت ها چگونه است؟

 

 

 

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: سوم کامپیوتر، نمونه سوالات سوم کامپیوتر
[ شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ ] [ 13:19 ] [ @;{NKP};@ ]

به نام خدا

نام و نام خانوادگی:

1

کدام محصول را نمیتوان توسط دایرکتور ایجاد کرد؟

الف- انیمیشن کارتونی               ب- آموزش کامپیوتر           ج-برنامه حسابداری                        د- cd کاتالوگ

2

سیستم عاملی که می تواند دایرکتور را نصب و راه اندازی کند کدام است؟

الف- win xp sp2                   ب- win xp sp1                    ج-  win vista                        د- الف و ج

3

کلید فوری جهت احضار پنجره Import کدام است؟

الف- Ctrl+I                                    ب-M Ctrl+                           ج-  Ctrl+2                             د-  Ctrl+R

4

دستور توقف هد در یک فریم چیست؟

الف- Stop                ب- Go the frame           ج- Pause                       د- Go frame

5

پنجره ...................... در دایرکتورجهت نگهداری عناصر استفاده میشود.

الف- Stage               ب- cast                         ج- Score                       د- Property inspector

6

تنظیمات فشرده سازی تصاویر در کدام زبانه Property Inspector  قرار دارد؟

الف- Member             ب- Movie                     ج- Cast                         د- Bitmap

7

با ابزار Pen کدام عمل را نمی توان انجام داد؟

الف- جابجا کردن         ب- اضافه کردن نقاط ویرایشی           ج- ترسیم یک منحنی           د- ترسیم یک مثلث

 

8

میخواهیم یک آدرس اینترنتی را به صورت لینک به متن نسبت دهیم این آدرس را از کجا وارد کنیم؟

الف- کادر URL در Text Inspector                                           ب- کادر Link در Text Inspector

ج- کادر Hyper Link در Text Inspector                         د- کادر Hyper Text در Text Inspector      

 

9

کار گزینه kerning چیست؟

الف- تنظیم فاصله بین کاراکترهای پاراگراف                                         ب- ترازبندی پاراگراف      

ج- فاصله بین خطوط پاراگراف                                                    د-سبک نگارش

 

10

به کمک کدام گزینه می توان Member یک اسپرایت را عوض کرد؟

الف- change                        ب- Exchange                 ج- Swap                        د- Exchange Cast member

 

11

برای اینکه میزان شفافیت اسپرایت ها را به صورت برچسب نمایش دهیم کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟

الف- Name              ب- Ink                          ج- Blend                       د- Location

 

12

کدام گزینه فاصله عمودی نقطه ثبت نسبت به لبه بالایی Stage را نشان می دهد؟

الف- B                     ب- T                             ج- X                              د- Y

 

13

ابزار Sprite  Overlay کدام از خصوصیات اسپرایت را نمایش می دهد؟

الف- نام عنصر           ب- نام کتابخانه                  ج- جلوه جوهر و شفافیت                  د- همه موارد

 

14

جهت انتخاب اسپرایت ها در Stage کدام دکمه صفحه کلید کاربرد دارد؟

الف- Shift                ب- Ctrl                          ج- Alt                                        د- Shift+Alt

 

15

جهت معکوس کردن یک انیمیشن از کدام فرمان استفاده می شود؟

الف-EditàReverse Sequence                                      ب- ModifyàReverse Animation

ج- ControlàReverse Sequence                                                د- ModifyàReverse Sequence

16

کدام گزینه در کادر محاوره ای Sprite Tweening جهت تعیین انحنای مسیرکاربرد دارد؟

الف- curvature              ب- Tween             ج-Ease-In             د- Ease-out

17

کدام گزینه از انواع Cast می باشد.

الف – داخلی                   ب- خارجی                                  ج- هردو                                    د-هیچکدام

18

دو نوع کانال Score عبارتند از:

الف-  کانال اسبرایت و کانال effect                                ب- کانال effect و کانال Tempo

ج- کانال tempo و کانال Score                                    د- کانال Sound و effect

19

  به طور پیش فرض دایرکتور برای ایجاد اسپرایت از .................... فریم استفاده می کند.

 

20

درست یا غلط بودن جملات زیر را تعیین کنید.

الف- نقطه ثبت به صورت پیش فرض در گوشه سمت چپ اشکال قرار دارد

ب- وارد کردن Import سریعترین روش ایجاد یک دایره در صفحه است

ج- فرمت doc را نمی توان به دایرکتور وارد کرد

د- هر اسپرایت به طور پیش فرض دارای 1 فریم کلیدی است

 

21

مفاهیم زیر را تعریف کنید.

نقطه ثبت:

 

ردپا(Trails):

  

 

22

اگر بخواهیم عنوان یک منو را به صورت فارسی وارد کنیم بهترین روش کدام است؟

 

 

 

23

روشهای ویرایش متن را بنوبسید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

24

لایه بندی اسپرایت ها چگونه است؟

 

 

25

روشهای کلی ایجاد انیمیشن را نام ببرید

 

 

موفق باشید

 


موضوعات مرتبط: سوم کامپیوتر، نمونه سوالات سوم کامپیوتر
[ شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ ] [ 13:18 ] [ @;{NKP};@ ]
میانترم کاربر دایرکتور ۲۲/۰۲/۱۳۸۹

 

این پست رمز دار است برای بچه های کامپیوتر


موضوعات مرتبط: سوم کامپیوتر، نمونه سوالات سوم کامپیوتر
ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۰ ] [ 1:16 ] [ @;{NKP};@ ]
سوالات 14/02/90 درسهای

برنامه نویسی مقدماتی

نرم افزار های اداری تکمیلی

سیستم عامل پیشرفته   

 

 پست رمز دار برای بچه های کامپیوتر

 

 

توجه: برای اینکه کل نمونه سوالات را برای امتحانات پایانی داشته باشید از قسمت"آرشیو موضوعی " سمت چپ وبلاگ بر روی نمونه سوالات سوم کامپیوتر کلیک کنید


موضوعات مرتبط: سوم کامپیوتر، نمونه سوالات سوم کامپیوتر
ادامه مطلب
[ شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ ] [ 23:15 ] [ @;{NKP};@ ]
سوال ۷/۲/۹۰ امتحان ویژوال بیسیک درسهای ۷-۱۴ بجز۱۲و۱۳

 

پست رمز دار برای بچه های کامپیوتر


موضوعات مرتبط: سوم کامپیوتر، نمونه سوالات سوم کامپیوتر
ادامه مطلب
[ یکشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ ] [ 12:32 ] [ @;{NKP};@ ]

122  نمونه سوال برای رشته برنامه نویسی و ویژوال مقدماتی یا پیشرفته (بعضی سوالهای خاص) مناسب است ، برایاستفاده دانش آموزان قرار می دهیم.

 


مجموعه سوالات ویژوال بیسیک


این سوالات برای داوطلبین شرکت در آزمون عملی ویژوال بیسیک پیشرفته یا رایانه کار درجه ی یک مناسب می باشد.


جمع آوری : مهندس آهنگری


 1 . برنامه ای بنویسید که 3 عدد را گرفته و مجموع آن 3 عدد را دریک text box نمایش دهد .
 2 . برنامه ای بنویسید که 3عدد را گرفته و معدل آن 3 عدد را بدست آورد .
3 .  برنامه ای بنویسید که با کلیک روی فرم پهنا و ارتفاع آن نصف شود .
 4 . برنامه ای بنویسید که با یک بار کلیک روی فرم اندازه فرم بزرگ شده وبا دابل کلیک به حالت نرمال باز گردد.
 5 . برنامه ای بنویسد که اعداد زوج دو رقمی را روی فرم چاپ کند .
 6 .برنامه ای بنویسید که یک عدد دریافت کرده و زوج یا فرد بودن آن را مشخص کند .
 7 .برنامه ای بنویسید که مقسوم علیه های آن عدد را نمایش دهد .
 8. برنامه ای بنویسید که نمرات دانش آموزی را از ورودی دریافت کرده و معدل آن دانش آموز را محاسبه کند و اگر معدل بالای12 باشد با رنگ سبز نمایش داده شود واگر زیر 12 باشد با رنگ قرمز نمایش دهد و پیغام مناسبی نیز در هر حالت ظاهر شود .
 9. برنامه ای بنویسید که 10عدد دریافت کرده و آنها را در یک لیست نمایش دهد .
 10. برنامه ای بنویسید که 10 عدد گرفته و آنهارا وارد لیست کرده و با هم جمع کند .{هر وقت کلمه ی (جمع ) در سوال آمد فرمول مقابل را بنویسید (sum = 0 )}
11. برنامه ای بنویسید که تعدادی عدد ( حداکثر 20عدد ) از ورودی دریافت کرده و با هم جمع کند و اگر کاربر تمایل داشت تا قبل از رسیدن به 20عدد از برنامه خارج با وارد کردن عدد (صفر=0) برنامه را متوقف کند .
12.برنامه ای بنویسید که 10 اسم از ورودی دریافت کرده و اگر به جای اسم کلمه ای end وارد شود از حلقه خارج شود .
13. برنامه ای بنویسید که حقوق یک کارمند را از ورودی دریافت کرده و اگر زیر 200هزار تومان باشد معاف ازمالیات و اگر بین 200 تا 400 هزار تومان باشد 10% مالیات و اگر بالای400 هزار تومان باشد 12% مالیات از حقوق اش کم شده و میزان مالیات و حقوق پرداختی را محاسبه کند .
14. برنامه ای بنویسید که 3 عدد گرفته و حداکثر ( ماکسیموم) آن سه عدد را بدست آورد .
15. برنامه ای بنویسید که مینیموم یا حد اقل 3 عدد را محاسبه کند .
16. برنامه ای بنویسید که 3 نمره ای یک دانش آموز را گرفته و معدل آن را محاسبه کرده و اگر معدل او بالای 12 باشد عدد معدل را بارنگ سبز نشان داده و پیغام قبول رارا ظاهر کند و اگر معدل او زیر 12 باشد معدل را بارنگ قرمز نشان داده و پیغام مشروط ظاهر شود
17. برنامه ای بنویسید که اعداد فرد کوچکتر از 100 را روی فرم نمایش دهد .
18 برنامه ای بنویسید که نام کاربر و رمز عبور یک فرد را دریافت کرده (مثال نام user و رمز آن 123 است ) وبا کلیک روی دکمه و ورود اگر رمز ونام کاربر درست بود پیغام ( شما می توانید وارد برنامه شوید ) ظاهر می شود اما اگر نام کاربر یا رمز عبور اشتباه بود پیغام (شما اجازه ورود ندارید ) ظاهر شوید .
19. برنامه ای بنویسید که یک عدد گرفته و با پیغام مناسب مشخص کند که آن عدد منفی ، مثبت یا صفر است .
20. برنامه ای بنویسید که یک عدد گرفته و تعداد مقسوم علیه های آن را بدست آورد .
21. برنامه ای بنویسید که یک عدد گرفته و مشخص کند که اول است یا مرکب.
22. برنامه ای بنویسید که یک عدد گرفته و مجموع مقسوم علیه های آن را محاسبه کند .
23. برنامه ای بنویسید که یک عدد گرفته و اگر کوچکتر از 100 باشد در لیست اول و 100 به بالا باشد و کمتر از 200 باشد را در لیست دوم و بالاتر از 200 را در لیست سوم نمایش دهد .
24. برنامه ای بنویسید که اعداد 3 رقمی که رقم اول و سوم آن ها با هم برابر است را داخل یک لیست نمایش دهد .(اعداد سه رقمی که خود آنها و مقلوب آنها با هم برابر است نمایش دهد .)
25. برنامه ای بنویسید که 10 عدد گرفته و وارد لیست کرده و تعداد اعداد زوج و تعداد اعداد فرد آن را مشخص کند .
26. برنامه ای بنویسید که 10 عدد دریافت کرده و اعداد زوج و فرد آن را جدا کرده ودر لیست های جدا گانه نمایش دهد .
27. برنامه ای بنویسید که 20 نمره ای دانش آموزان یک کلاس را دریافت کرده و اگر نمره زیر 10 باشد با رنگ قرمز در لیست دوم نشان دهد و اگر نمره بین 10 تا 15 باشد با رنگ آبی در لیست سوم نشان دهد و اگر 15تا20باشد در لیست چهارم بارنگ سبز نشان دهد .
28. برنامه ای بنویسید که 10 عدد گرفته و وارد لیست کرده و ماکسیموم و مینیموم آن 10 عدد را بدست آورد .
29 برنامه ای بنویسید که 10 عدد گرفته و اختلاف بزرگترین و کوچکترین عدد وارد شده را بدست آورد .
30. برنامه ای بنویسید که دارای دو لیبل نام ونام خانوادگی باشد که اگر روی نام کلیک کردیم نام نوشته شود و اگر روی فامیلی کلیک کردیم فامیلی نمایش داده شود .
31. برنامه ای بنویسید که درون msgbox (hello) نمایش دهد .
32. برنامه ای بنویسید که یک عدد یک رقمی وارد شود و مقسوم علیه های آن داخل msgbox نمایش داده شود .
33. برنامه ای بنویسید که با کلیک روی فرم فرم حد اکثر شود و با دابل کلیک روی فرم به اندازه ای معمولی باز گردد.
34. برنامه ای بنویسید که text box و یک label داشته باشد و با نوشتن در text box متن نوشته در label وارد شود . همچنین تنظیم انجام دهید ( از طریق کد نویسی ) که تعداد حروف دریافتی در جعبه متن 10 حرف شود .
35. برنامه ای بنویسید که یک دکمه داشته باشد و با کلیک روی دکمه اندازه فرم 2000 *1000 شده و فاصله ای دکمه از بالای فرم 100 و از چپ200شود .
36. برنامه ای بنویسید که یک اسم دریافت کرده و 3 حرف از سمت چپ آن جدا کرده و نمایش دهد .
37. برنامه ای بنویسد که یک اسم گرفته و تعداد حروف آن را شمارش کند .
38. برنامه ای بنویسید که یک عدد گرفته و تعداد ارقام آن را چاپ کند .
39. برنامه ای بنویسید که یک اسم دریافت کرده و حرف وسط آن اسم را مشخص کند .
40. برنامه ای بنویسید که یک اسم از ورودی دریافت کرده و حروف آن را به شکل ستون زیر هم نمایش دهد .
41. برنامه ای بنویسید که یک اسم دریافت کرده و آن را به شکل ستونی و معکوس زیر هم چاپ کند .
42. برنامه ای بنویسید که یک اسم دریافت کرده و آن را 2 حرف 2 حرف به شکل زیر هم و ستونی روی فرم نمایش دهد .
43. برنامه ای بنویسید که یک اسم دریافت کرده و آن را معکوس کرده و داخل یک label نمایش دهد .
44. برنامه ای بنویسید که یک اسم دریافت کرده و تعداد فاصله های داخل آن عبارت را شمارش کند .
45. برنامه ای بنویسید که یک عبارت را دریافت کرده و همه فاصله های آن را به (ستاره * ) تبدیل کند .
46. برنامه ای بنویسید که یک متن دریافت کرده و تمامی حروف aرا بهA و b را بهB تبدیل کند .
47. برنامه ای بنویسید که یک اسم از ورودی دریافت کرده و یک کلمه دلخواه را در آن جستجو کرده و وجود آن کلمه را با نمایش مکان آن با پیغام مناسب به ما نمایش دهد .
48. برنامه ای بنویسید که یک عبارت از ورودی دریافت کرده و تعداد کل حروف aو b متن را نمایش دهد .
49. برنامه ای بنویسید که به صورت تصادفی اعداد بین 50تا 150 را چاپ کند .
50. برنامه ای بنویسید که 10عدد تصادفی بین 50تا 150را تولید کند .
51. برنامه ای بنویسید که 10 اسم از ورودی دریافت کرده و آنها را وارد لیست کند و اگر اسمی بیشتر از 5 حرف باشد پیغام خطا داده شود و اسامی بیش از 5 حرف در یک لیست جداگانه نمایش داده شده و برنامه تا 10 اسم معتبر(زیر 5 حرف) دریافت نکرده ، تکرار شود .
52. برنامه ای بنویسید که متن داخل جعبه متنی با دکمه left به سمت چپ و دکمه right به سمت راست حرکت کند .
53. برنامه ای بنویسید که عددی دریافت کرده و مجموع ارقام آن را بدست آورد .
54. برنامه ای بنویسید که تاریخ سیستم برروی برچسب هایی به شکل روز- ماه – نام روز کامل - نام ماه کامل و سال کامل نشان داده شود .
55. برنامه ای بنویسید که یک ساعت دیجیتال در برچسب هایی برای ساعت ودقیقه و ثانیه نمایش دهد .
زیربرنامه ها
(مراحل باز کردن زیر برنامه : View->Code-> پنجرcode باز شدبه مرحله بعدی می روید Tools->Add procedure->(sub-function-property-event)->(public-private)-> نام زیر برنامه و بعد گزینه ok را میزنید .)
56. زیر برنامه ای بنویسید که 3 عدد گرفته و مجموع آن را بدست آورد ( آرگومان سوم آن را اختیاری تعریف کنید) .
57. زیر برنامه ای بنویسید که 2 عدد (طول و عرض)از ورودی گرفته و محیط و مساحت مستطیل را حساب کند و اگر اعداد ورودی مساوی یا کمتر از صفر (0) باشد برنامه خطا دهد.
58. زیر برنامه ای بنویسید که رشته ای دریافت کرده و 3 حرف از سمت چپ آن جدا کرده و نمایش دهد .
59. زیر برنامه ای بنویسید که یک عدد دریافت کرده و مجموع اعداد کوچکتر از خود را چاپ کند.
60. زیر برنامه ای بنویسید که یک عدد دریافت کرده و فاکتوریل آن محاسبه کند .
61. برنامه ای بنویسید که زمان و تاریخ فعلی سیستم را هر یک ثانیه یک بار نمایش دهد و تنظیمی انجام دهید که در وسط صفحه چاپ کند .
62. برنامه ای بنویسید که یک ماشین حساب برای طراحی کند .(از دو روش)
63.برنامه ای بنویسید که یک شکل به سمت راست حرکت کند و سپس به سمت پایین حرکت کرده و سپس به سمت چپ حرکت کرده و به جای اولیه خود برگردد ، ضمناً رنگ شکل هم در هر مرحله عوض شود .
64. تابعی ایجاد کنید که یک عدد گرفته و فاکتوریل آن را محاسبه کند .
65 . برنامه ای بنویسید که آیتم های مورد نظر را از کادر متن به کادر لیست اضافه کند و امکان حذف و... را نیز داشته باشد .
66 . برنامه ای بنویسید که با زدن دکمه ی "نمایش " نام شما در برچسب ظاهر شده و با زدن دکمه ی "مخفی" نام شما از برچسب مخفی شود
و با زدن دکمه "خروج" برنامه بسته شود .
67. برنامه ای بنویسید که بزرگترین رقم عدد وارد شده را نمایش دهد .

68. برنامه ای بنویسید که یک جمله دریافت کرده و تمام فاصله های آن را از بین ببرد .
69 . برنامه ای بنویسید که یک رشته گرفته و حرف اول و آخر آن را جابجا کند .
70. برنامه ای بنویسید که حاصل سری زیر را حساب کند .
S=1+1/4+1/9+1/16+………+1/100
71 . برنامه بنویسید که 10 جمله ی اول سری فیبوناچی را ایجاد کند .
1,1,2,3,5,8,13,…..
72.برنامه ای بنویسید که رنگ ، هاشور ، رنگ داخل ،پهنا و............ شکل روی فرم عوض شود .
73. برنامه ای بنویسید که با یک نوار پیمایش اندازه یک نوشته روی برچسب تغییر کرده و با نوار دیگر رنگ قلم آن عوض شود .
74. برنامه ای بنویسید که با زدن Play شکل به سمت راست حرکت کرده و با دکمه Stop شکل متوقف شود .
75. برنامه ای بنویسید که یک عدد گرفته و تعداد ارقام غیر صفر آن را شمارش کند .
76. برنامه ای بنویسید که یک عدد گرفته و مشخص کند اول است یا خیر؟( علاوه بر مشخص کردن تعداد)
77. برنامه ای بنویسید که به وسیله بانک اطلاعاتی امکان اضافه کردن پاک کردن و به روز رسانی اطلاعات را داشته باشد .
78. برنامه ای بنویسید که سه عدد گرفته و حداکثر و حداقل آن را پیدا کند ؟
79. برنامه ای بنویسید که یک شکل رفت و برگشت داشته باشد ( با زدن دکمه حرکت حرکت کند و با توقف بایستد .)
80. برنامه ای بنویسید که هر یک ثانیه یک بار شکلshape عوض شود و با رسیدن به شکل آخر از اول شروع شود .
81. برنامه ای بنویسید که اجازه ی انتخاب عکس از درایو و پوشه ی مورد نظر (البته فقط فایلهای BMP ) را بما بدهد .
82. برنامه ای بنویسید که به وسیله ی کادر انتخاب و کومبو باکس اجازه تغییر سبک قلم ، رنگ قلم و سایز قلم را بدهد .
83. برنامه ای بنویسید که یک آرایه یک بعدی با 10 عنصر دریافت کرده و جمع و معدل آنها را محاسبه کند .
84 . یک آرایه دو بعدی بنویسید که 5 *5 باشد و عناصر را از ورودی دریافت کند ، و اگرقطر اصلی یک باشد ، پیغام مناسب بدهد .
85. برنامه ای بنویسید که یک اسم دریافت کرده و از حرف سوم آن دو حرف جدا کند .
86. برنامه ای که زمان و تاریخ فعلی و تعداد ثانیه های گذشته از 12 شب را نمایش دهد .
87. برنامه ای بنویسید که با فشار دادن هر کلید کد آنها را نمایش دهد .
88. برنامه ای بنویسید که اعداد 1 تا 100 را نمایش و مجموع آنها را نمایش دهد .
89.برنامه ای بنویسید (برای رستوران) که امکان انتخاب غذا از لیست و حذف و .... را داشته باشد .
90.برنامه ای بنویسید که ده عدد گرفته و max آنها را محاسبه کند .
91.برنامه ای بنویسید که با اجرای برنامه یک فرم با برچسب Welcome ظاهر شده و با زدن دکمه ی Next فرم دوم ظاهر و اولی مخفی شود و بالعکس.
92.تابعی تعریف کنید که فاکتوریل یک عدد طبیعی که از ورودی دریافت می شود را محاسبه کند.
93 . برنامه ای بنویسید که با درگ کردن هر عکس روی عکس خالی پایین صفحه ، آن را در عکس خالی نشان دهد .
94. تابعی بنویسید که ماکزیموم 3 عدد را حساب کند .
95. زیر برنامه ای بنویسید که سه عدد بگیرد و مجموع آنها را محاسبه کند .
96. برنامه ای بنویسید که با کلیک روی برچسب های مختلف زمان ، تاریخ ، ماه جاری ، سال جاری و .......... را نشان دهد .
97. برنامه ای بنویسید که نام ، نام خانوادگی و نمره ی یک دانش اموز را دریافت کرده و داخل یک فایل ثبت کند و با زدن دکمه show اطلاعات وارد شده را روی فرم نمایش دهد .
98. برنامه ی paint را شبیه سازی کنید .
99 . برنامه ای بنویسید که مضربهای 5 کمتر از 50 را با فاصله ی یک ثانیه نمایش داده و با زدن stop متوقف شود .
100. برنامه ای بنویسید که رمز ورود را دریافت کرده و اگر 1364 باشد پیغام "صحیح است " نمایش داده شود و دکمه ی "تکرار" فعال شود .
101. برنامه ای بنویسید که با تغییر نوار پیمایش اندازه ی فرم تغییر کند .
102. برنامه ای بنویسید که به وسیله ی کادر انتخاب و دکمه رادیویی امکان تغییر رنگ و سبک را به ما بدهد .
103. برنامه ای بنویسید که با زدن کد شکل مورد نظر آن شکل را نمایش دهد و اگر کد وارد شده مناسب نباشد ، آن را پاک کند .
104. برنامه ای بنویسید که از راست 4 حرف جدا کند .
105. به وسیله دایره علامت المپیک را طراحی کنید .
106. برنامه ای بنویسید که با وارد کردن هر عنصر در کادر متن در کومبو اضافه شود .
107 . برنامه ای بنویسید که عددی تصادفی بین 50 تا 150 را چاپ کند .
108. برنامه ای بنویسید که برچسب چشمک زن با رنگهای مختلف طراحی کند .
109. برنامه ای بنویسید که لیست فایلهای اجرایی مورد نظر را بعد از انتخاب درایو و پوشه ی مورد نظر در کنترل لیست باکس به ما داده و امکان جستجوی فایل اجرایی مورد نظر را بما بدهد .
110. برنامه ای بنویسید که به وسیله ی دکمه ی رادیویی اعمال چهار گانه اصلی را محاسبه کند .
111.اعداد زوج دو رقمی با فاصله ی یک ثانیه چاپ کند .
112. برنامه ای بنویسید که به وسیله ی کومبو تراز بندی متن را مشخص کند .
113. برنامه ای بنویسید که زمان را به شکل متحرک روی فرم نشان داده و دکمه Play و stop داشته باشد .
114. برنامه ای بنویسید که شکل مورد نظر را از کومبو ، کادر متن یا دکمه رادیویی انتخاب کند .
115. برنامه ای بنویسید که یک متن دریافت کرده و تعداد حروف a و تعداد حروف b آن را جداگانه نمایش دهد .
116. برنامه ای بنویسید که نام رمز عبور را دریافت کرده(مثلاً 1234) و اگر کاربر درست وارد کرد دکمه ورود فعال شود و به کاربر فرصت داده شود تا 3 بار رمز را وارد کند و اگر بیش از سه بار شد پیغام " کارت شما به دلایل امنیتی ضبط گردید " ظاهر گردد .
117. برنامه ای بنویسید که به وسیله کومبو ترازبندی متن را از چپ ، راست و وسط مشخص کند .
118. برنامه ای بنویسید که دو اسم دریافت کرده و به هم چسبانده و نمایش دهد .
119. برنامه ای بنویسید که با اجرای برنامه (بدون زدن دکمه) روز جاری، ماه جاری ، نام روز جاری ، سال جاری و... را روی فرم چاپ کند .

120. برنامه ای بنویسید که یک اسم دریافت کرده و بین هر حرف با حرف بعدی یک فاصله ایجاد کند .
121. زیر برنامه ای تعریف کنید که دو عدد را دریافت کرده و اعداد بین آن دو را چاپ کند .
122. زیر برنامه ای تعریف کنید که دو عدد را دریافت کرده و اعداد بین آن دو را جمع کند .

 ارسالی از:محمد زحمت بر(سوم کامپیوتر)


موضوعات مرتبط: سوم کامپیوتر، نمونه سوالات سوم کامپیوتر
[ چهارشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۰ ] [ 13:17 ] [ @;{NKP};@ ]
1-برای دستیابی به رنگ موردنظر در ویژوال بیسیک از کدام پیشوند استفاده می شود؟

vb   4)                                          color3)                                            clr2)                                       frm1)

2- برنامه زیر چه عملی را انجام می دهد؟

Msgbox “please save”,vbyesno,vbcritical,”save”

1)ایجاد کادر پیام به عنوان please save آیکن هشدار و پیام نمایشی save

2) ایجاد کادر پیام به عنوان  saveآیکن هشدار و پیام نمایشیplease save

3) ایجاد کادر پیام به عنوان please save آیکن خطای بحرانی  و پیام نمایشی save

4) ایجاد کادر پیام به عنوان save آیکن خطای بحرانی و  پیام نمایشیplease save

3- براي اينكه در هنگام ايجاد كلمه رمزبه جاي كاراكترهايي كه تايپ مي شوند كاراكتر ديگري نمايش داده   شود از كدام خاصيت استفاده مي شود؟

1) borderstyle              2) passwordchar            3) maxlenght               4) indextab

 

4- خروجی حلقه زیر چیست ؟

1)0                   2)5                   3)15                  4)حلقه اجرا نمی شود

For i=1 to 5 step -1

S= s + i

Next i

Print s

 

 

 

 

 

5- با توجه به قطعه برنامه زیر مقدار  h(5) چند است؟

For x=0 to 30  step 3

H(i)= x

I=i+1

Next x

1)9                   2)12                  3)15                  4)18

 

6- کدام قالب بندی عددی یک عدد مفروض را با نماد علمی و با دو رقم اعشار نمایش می دهد؟

Standard4)                         currency3)                          fixed2)                                 scientific  1)

 

 

7-خروجی دستورات زیر چیست؟

N = 2

Select case N

                  CASE 1: PRINT   “GOOD”

                CASE 2: PRINT “VERY GOOD”

                CASE 3:PRINT “BAD”

END  SELECT

    4)  هیچکدامGOOD          3)                            VERY GOOD2)                   BAD1)                  

 

8-   GUI  به معنای؟

1)طراحی سریع برنامه                    2)برنامه نویسی رویدادگرا

3)رابط گرافیکی کاربر                    4)توابع داخلی ویندوز

 

 

 

9-   X,Y پس  از اجرای برنامه ها زیر چه مقداری به خود می گیرند؟

PRIVATE SUB K(BY VAL X,BYREF Y)

X=X-Y

Y=Y*3+2

END SUB

PRIVATE  SUB  COMMAND 1_CLICK()

X=4

Y=5

END SUB

1) Y=3,X=2                           2) Y=17,X=-1                      3) Y=17,X=4                        4) Y=3,X=5

 

 

 

10- کاراکترهای تعریف نوع  CURRENCY  و    LONGبه ترتیب کدام است؟

1)!,$                                       2) %,#                                   3) &,@                  4) @,&

11- توسعه سریع برنامه های کاربردی به عنوان یکی از مزایا ی   با کدام گزینه هم خوانی دارد؟

1)OPP                                   2)GUI                    3)LEARNING EDITION                                     4)RAD

12-کدام متد  یک شی drive  بسته به مسیر مشخص شده را بر می گرداند؟

GET FOLDER4)                                   MOVR DRIVE3)                 GETFILE                2)                            GETDRIVE1)

13-   SCREEN و      TOGGLE FOLDER به ترتیب متعلق به کدام پنجره ها می باشد؟

  1) TOOLBOX,FORM LAYOUT                                      2)PROJECT EXPLORER ,FORM LAY OUT

3) FORM LAYOUT,PROPERTIS                                     4)FORM LAYOUT, TOOLBOX

14- در صورتیکه         GRADE=16  باشد خصوصیت    CAPTION کتترل   LABELL  برابر است با:

LABEL L .  CAPTION=SWITCH(GRADE>=18,”A”, GRADE>=15,”B”)

1)A                                         2)B                         3)C                         4)15

 

15- در صورت کلیک بر روی فرم چه عددی نمایش می یابد؟

DIM   N   AS   INTEGER

PRIVATE  SUB FORM_CLICK

N=2

DO   WHILE   N<= 10

N= N*2

LOOP

END SUB

1)12                              2)20                  3)40                  4)16

 

16- کدام کلمه کلیدی نشان می دهد که می توانیم یک آرایه با طول متغیر را به عنوان یک آرگومان به یک رویه ارسال می کنیم ؟

BYREFRENCE4)                  OPTIONAL3)                       NAMED                2)                            PARAM ARRAY1)

 

 

 

17- خروجی برنامه زیر چیست؟

S1=”ADCEFGHIJKLMNOP”

S2=”  M  “

PRINT INTSTRREV(S1,S2,LEN(S1))

1)12                              2)13                  3)16                              4)خطا دارد

18- با دستور  DIM B(-18 TO 4) AS SINGLE  چه تعداد عنصر در  B ذخیره می شود ؟

1)18                              2)22                  3)23                              4)24

19- خروجی تابع     ISNUMERIC  از کدام نوع است ؟

 

CURRENCY4)                      BOOLEAN3)                        INTEGER2)                          DATR1)

 

20- در صورتیکه  مقدار متغیر  intx برابر 7 باشد خروجی تکه برنامه زیر چیست؟

Select   case   intx

Case  is>10  : print  intx*2

Case  is<10  : print  intx*4

Case  is=10  : print  intx*10

End  select

 

1)28                  2)7                   3)10                  4)پیام خطا صادر می شود

 

21- کدام پنجره در VB   نام فایلهای پروژه جاری نمایش می دهد؟

FORM LAYOUT 4)             PROJECT EXPLORER 3)                    TOOLBOX2)                                        PROPERTIES1)

22- نوع داده پیش فرض در  VB  کدام است؟

SINGLE 4)                            VARIANT3)                         BOOLEAN2)                        INTEGER1)

23- نتیجه شرط زیر چیست؟

IIF(3.75 <= 7+6 AND (4*6)> 2/7^3,”YES”,”NO”)

YES  4)                                   TRUE3)                                 NO2)                                     ERROR1)

24- در صورت کلیک بر روی فرم چه عددی نمایش داده می شود؟

PRIVATE SUB FORM_CLICK

DIM A AS INTEGER

A=2

WHILE A<=10

A=A*2

WEND

PRINT A

END SUB

1)16                              2)32                  3)8                   4)چیزی نمایش نمی دهد

 

25- حاصل عبارت مقابل کدام است؟

M=10 MOD 3^1 – 8/2

1)1                               2)3-                  3)صفر               4)0.5

26- کدام خاصیت کنترل  DATA BASE  جدول اطلاعاتی متصل به آنرا تعیین می کند؟

 

RECORDEST4)                                    DATAFIELD3)                      RECORD SOURCE2)          DATABASE  NAME1)

 

27- برای ساخت بانکهای اطلاعاتی به کدام کنترل و کدام برنامه نیاز است؟

1)کنترل  FLEXGRID  و برنامه  VISUAL DATA MANAGER

2)  کنترل  DATA و برنامه   APPLICATION WIZARD

3) کنترل   FLEXGRID  و برنامه   APPLICATION WIZARD

4) کنترل DATA  و برنامه   VISUAL DATA MANAGER

28- نام یک متغیر حداکثر می تواند ...................کاراکتر باشد؟

1)256                2)40                  3)64                  4)255

29- کاراکتر* چند بار چاپ می شود؟

FOR   X%=11      TO        0    STEP -1

PRINT(“ * ”)

NEXT  X%

1)11                              2)10                  3)12                  4)9

30- با یک دستور   CLOSEچند فایل باز شده را می توان بست؟

1)یک فایل                       2)تمام فایلهای باز شده                      3)آخرین فایل باز شده                      4)هیچکدام

 

 

 

31- دستور   PUT  #1 , 5 , A$ چه عملی انجام می دهد؟

1)در پنجمین رکورد از فایل شماره 1 عبارت      A$را می نویسد

2)در اولین رکورد از فایل شماره 5 عبارت  A$ را می نویسد

3) پنجمین رکورداز فایل شماره  1  را خوانده و در    A$ میگذارد

4)اولین رکورد از فایل شماره 5 را خوانده و در  A$ می گذارد

32- برای خارج کردن یک رشته از آرایه از کدام تابع زیر استفاده می شود؟

1)SPLIT                         2)FILTER           3)JOIN                          4)هر سه مورد

33- در کدام روش جستجو آرایه را مکرر به دو قسمت تقسیم می کند؟

1)حبابی                          2)خطی                           3)ترتیبی                         4)باینری

34- در هنگام اشکال زدایی و خطایابی از کدام پنجره استفاده می شود؟

TOOLBOX4)                        IMMEDIATE3)                                    PROJECT2)                          FORM LAYOUT1)

35- از این کنترل برای دسته بندی کنترلهای دیگر استفاده می شود؟

IMAGE4)                                                              FRAME 3)                            LABEL    2)                            TEXTBOX1)

 

36-  برای نوشتن در یک  فایل تصادفی از کدام دستور استفاده می شود؟

PUT4)                                   PRINT    3)                                            GET2)                                    WRITE1)

37- کدامیک از ویژگیهای زیر در زمان اجرا قابل تغییر نیست؟

NAME   4)                                            TEXT      3)                            FORE COLOR      2)            CAPTION1)

38- کدامیک از ویژگیهای زیر وضعیت انتخاب دکمه گزینه  OPTION BUTTONرا مشخص می کند؟

STYLE     4)                                            VISIBLE 3)                            VALUE  2)                                            ENABLED1)

 

39- زمانی که پنجره فرم فعال می شود کدام رویداد زیر اتفاق می افتد؟

LOSTFOCUS4)                                    RESIZE  3 )                                           ACTIVATE 2)                       GOTFOCUS1)

40-کدامیک از کنترلهای زیر در زمان اجرا نمی تواند رویداد     GOTFOCUSرا دریافت کند؟

LABEL4)                                                LISTBOX3)                           COMMAND BUTTON2)                  TEXTBOX1)

گزینه شماره چهار

گزینه شماره سه

گزینه شماره دو

گزینه شماره یک

جواب سوالات

*

 

 

 

1

*

 

 

 

2

 

 

*

 

3

*

 

 

 

4

 

*

 

 

5

 

 

 

*

6

 

 

*

 

7

 

*

 

 

8

 

*

 

 

9

 

*

 

 

10

*

 

 

 

11

 

 

 

*

12

 

 

*

 

13

 

 

*

 

14

*

 

 

 

15

 

 

 

*

16

 

 

 

*

17

 

*

 

 

18

 

*

 

 

19

 

 

 

*

20

 

*

 

 

21

 

*

 

 

22

*

 

 

 

23

 

 

 

*

24

 

 

*

 

25

 

 

*

 

26

*

 

 

 

27

*

 

 

 

28

 

*

 

 

29

 

 

*

 

30

 

 

 

*

31

*

 

 

 

32

*

 

 

 

33

 

*

 

 

34

 

*

 

 

35

*

 

 

 

36

*

 

 

 

37

 

 

*

 

38

 

 

*

 

39

*

 

 

 

40

 


موضوعات مرتبط: سوم کامپیوتر، نمونه سوالات سوم کامپیوتر
[ چهارشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۰ ] [ 13:15 ] [ @;{NKP};@ ]

 

 1.  الگوریتمی بنویسید که یک عدد به واحد میلی متر دریافت کرده ، معین کند چندمتر و چند سانتی متر و چند میلی متر است. 
 2. الگوریتمی بنویسید که طول و عرض یک مستطیل را دریافت کرده ، محیط و مساحت مستطیل را محاسبه کند.

 3. الگوریتمی بنویسید که دو متغیر عددی A,B را دریافت کرده ، سپس محتوای آنها را با هم تعویض کند.
 4. الگوریتمی بنویسید که سه متغیر A,B,C را دریافت کرده سپس A را در B وB را در C و سپس C را در A قرار دهد
 5. الگوریتمی بنویسید که عددی را دریافت کرده و معین کند زوج است یا فرد
 6. الگوریتمی بنویسید که شماره یک روز و شماره یک ماه از سال را دریافت کرده ، معین کند چند روز از سال می گذرد
  (مثال: اگر تاریخ 2/3 وارد شد عدد 64 نمایش داده شود.)
 7. الگوریتمی بنویسید که شماره یک روز از سال را دریافت کرده ، تاریخ روز را معین کند.(مثال:اگر 64 وارد شد نمایش دهد 2/3)
 8. الگوریتمی بنویسید که تمام اعداد زوج دو رقمی را چاپ کند.
 9. الگوریتمی بنویسید که عددی را دریافت کرده مقسوم علیه های آن را چاپ کند.
 10. الگوریتمی بنویسید که عددی را دریافت کرده و معین کند اول است یا خیر.
 11. الگوریتمی بنویسید که دو عدد را دریافت کرده ، کوچکترین مضرب مشترک و بزرگترین مقسوم علیه مشترک آنها را چاپ کند.
 12. الگوریتمی بنویسید که نام و نام خانوادگی و نمره 3 درس 10 دانش آموز را دریافت کرده آنها را در یک آرایه ذخیره کند سپس معدل هر دانش آموز را به همراه مشخصات نفر اول کلاس چاپ کند.
 13. الگوریتمی بنویسید که 10 عدد صحیح را دریافت کرده ، در یک آرایه قرار دهد سپس آنها را از کوچک به بزرگ مرتب نماید.
 14. الگوریتمی بنویسید که فاکتوریل اعداد از 1 تا 10 را محاسبه کرده و نمایش دهد.
 15. الگوریتمی بنویسیدکه یک عدد صحیح (n رقمی) را دریافت کرده ، مجموع رقمهای فرد آن را محاسبه و چاپ کند.
 16. الگوریتمی بنویسید که از بین اعداد 3 رقمی آنهایی را که رقم یکان فرد- دهگان زوج و صدگان بخشپذیر بر 5 دارند را چاپ کند.
 17. الگوریتمی بنویسید که ابتدا 10، نام و نام خانوادگی را دریافت کرده در یک آرایه ذخیره کند سپس یک نام خانوادگی  را دریافت کرده و در آرایه جستجو کند اگر وجود داشت معین کند چندمین نفر است و اگر وجود نداشت پیغام مناسب صادر کند.
 18. الگوریتمی بنویسید که عددی را بر حسب ثانیه دریافت کرده تعیین کند چند ساعت ،چند دقیقه، و چند ثانیه است.
 19. الگوریتمی بنویسید که عددی را بر حسب روز دریافت  کرده تعیین کند چند سال،چند ماه ،چند هفته و چند روز است
 20. الگوریتمی بنویسید که شعاع دایره را دریافت کند ، مساحت و محیط دایره را بدست آورد.
 21. الگوریتمی بنویسید که عددی را دریافت کند ، تعیین کند مثبت است یا منفی.
 22. الگوریتمی بنویسید که نمره دانش آموزی را دریافت کند اگر مجاز است تعیین کند قبول است یا مردود.
 23. الگوریتمی بنویسیدکه عددی را دریافت کند  تعیین کند یک رقمی - دورقمی یا سه رقمی به بالا است.
 24. الگوریتمی بنویسید که عدد N را دریافت کرده اعداد یک تا N را چاپ کند.
 25. الگوریتمی بنویسید که عدد N را دریافت کرده اعداد زوج N تا 1 را از بزرگ به کوچک چاپ کند.
 26. الگوریتمی بنویسید که اعداد AوB را دریافت کرده اعداد فرد بین Aو B را چاپ کند
 27. الگوریتمی بنویسید که اعداد AوB را دریافت کرده تعیین کند عدد بزرگ به عدد کوچک بخشپذیر هست یا خیر.
 28. الگوریتمی بنویسید که عدد A را دریافت کرده تعداد ارقام آن را چاپ کند.
 29. الگوریتمی بنویسید که عدد A را دریافت کرده مجموع ارقام آن را چاپ کند.
 30. الگوریتمی بنویسید که عدد A را دریافت کرده معکوس آن را چاپ کند.
 31. الگوریتمی بنویسید که 10 عدد دریافت کرده تعیین کند هر کدام زوج است یا فرد.
 32. الگوریتمی بنویسید که عددی صحیح دریافت کرده از یک تا آن عدد را چاپ کند.
 33. الگوریتمی بنویسید که عددی صحیح دریافت کرده اعداد فرد بین یک تا آن عدد را از بزرگ به کوچک چاپ کند.
 34. الگوریتمی بنویسید که 10 نمره یک دانش آموز را دریافت کند مجموع و میانگین آنها را چاپ کند.
 35. الگوریتمی بنویسید که عددی صحیح دریافت کرده مجموع مقسوم علیه های آن را چاپ کند.
 36. الگوریتمی بنویسید که عددی صحیح دریافت کرده  تعیین کند اول است یا خیر.
 37. الگوریتمی بنویسید که عددی صحیح دریافت کرد فاکتوریل آنرا محاسبه کند.
 38. الگوریتمی بنویسید که 10 عدد از سری فیبوناچی را چاپ کند. (34-21-13-8-5-3-2-1-1-0)
 39. الگوریتمی بنویسید یک جدول ضرب 10*10 را چاپ کند.
 40. الگوریتمی بنویسید که N عدد صحیح دریافت کرده بزرگترین و کوچکترین عدد را یافته و چاپ کند.
 41. الگوریتمی بنویسید که یک عدد اعشاری دریافت کرده قسمت صحیح آن را چاپ کند. (بدون استفاده از تابع)
 42. الگوریتمی بنویسید که 2 عدد را دریافت کند ، مجموع آنها را بدست آورده و نمایش دهد.
 43. الگوریتمی بنویسید که ارتفاع و قاعده ی یک مثلث را دریافت کرده مساحت آن را چاپ کند.
 44. الگوریتمی بنویسید که قطر دایره ای را دریافت کرده مساحت و محیط دایره را چاپ کند.
 45. الگوریتمی بنویسید که دو عدد دریافت کند ، سپس مقدار آنها را جابجا کند بدون استفاده از متغیر کمکی.
 46. الگوریتمی بنویسید که دو عدد دریافت کرده عددبزرگ تر را چاپ کند.
 47. الگوریتمی بنویسید که سه عدد دریافت کرده عددبزرگ تر را چاپ کند.
 48. الگوریتمی بنویسید که عددی دریافت کرده اگر مثبت باشد آن را به توان دو برساند و اگر منفی باشد به توان سه برساند.
 49. الگوریتمی بنویسید که عددی صحیح دریافت کرده تعیین کند عدد وارد شده بر سه بخشپذیر هست یا خیر.
 50. الگوریتمی بنویسید که حقوق کارمندی را دریافت کرده اگر کمتر از 200000  باشد 2% اگر بین  200000 تا  400000 باشد 3% و اگر بیشتر از 400000 باشد  5% مالیات ازآن کم کند و نتیجه را چاپ کند.
 51. الگوریتمی بنویسید که ضرائب یک معادله درجه دو را دریافت کرده و ریشه های معادله را چاپ کند.
 52. الگوریتمی بنویسید که سن شخصی را بر حسب روز دریافت کرده تعیین کند چندسال و چندماه و چند هفته و چند روز دارد.
 53. الگوریتمی بنویسید که تاریخ تولد شخصی را دریافت کند تعیین کند که تا پایان سال 88 چند هفته از عمر او گذشته است.
 54. الگوریتمی بنویسید که دو عدد دریافت کرده تعیین کند عدد بزرگتر به عدد کوچکتر بخش پذیر است یا خیر.
 55. الگوریتمی بنویسید که سه عدد را دریافت کند تعیین کند این سه عدد می توانند یک مثلث ایجاد کنند یا خیر.
 56. الگوریتمی بنویسید که طول سه ضلع مثلث را دریافت کند تعیین کند که چه نوع مثلثی است.
 57. الگوریتمی بنویسید که عددی در مبنای 10 دریافت کرده آن را به مبنای 2 تبدیل کند.
 58. الگوریتمی بنویسید که عددی در مبنای 10 دریافت کرده آن را به مبنای 4 تبدیل کند.
 59. الگوریتمی بنویسید که عددی در مبنای 10 دریافت کرده آن را به مبنای 8 تبدیل کند.
 60. الگوریتمی بنویسید که عددی در مبنای 10 دریافت کرده آن را به مبنای 16 تبدیل کند.
 61. الگوریتمی بنویسید که عددی در مبنای 2 دریافت کرده آن را به مبنای 10 تبدیل کند.
 62. الگوریتمی بنویسید که عددی در مبنای 4 دریافت کرده آن را به مبنای 10 تبدیل کند.
 63. الگوریتمی بنویسید که عددی در مبنای 8 دریافت کرده آن را به مبنای 10 تبدیل کند.
 64. الگوریتمی بنویسید که عددی در مبنای 16 دریافت کرده آن را به مبنای 10 تبدیل کند.
 65. الگوریتمی بنویسید که هر بار عددی دریافت کرده و شمارش کند با ورود عدد صفر یا منفی برنامه خاتمه یابد.
 66. الگوریتمی بنویسید که هر بار عددی دریافت کند تا زمانی که صفر وارد شود در پایان بزرگترین عدد وارد شده را چاپ کند.
 67. الگوریتمی بنویسید که 10 بار دو عدد دریافت کرده (ب م م)و(ک م م) آنهارا چاپ کند.
 68. الگوریتمی بنویسید که عددی صحیح دریافت کرده ارقام آن را تک تک چاپ کند.
 69. الگوریتمی بنویسید که عددی صحیح دریافت کرده ، تعیین کند چند رقمی است.
 70. الگوریتمی بنویسید که هر بار عددی دریافت کند تا زمانی که صفر وارد شود در پایان تعداد اعداد زوج و مثبت را چاپ کند.
 71. الگوریتمی بنویسید که عددی دریافت کرده معکوس آن را چاپ کند.
 72. الگوریتمی بنویسید که سه عدد را در یافت کرده آنهارا از کوچک به بزرگ چاپ کند.
 73. الگوریتمی بنویسید که عددی صحیح دریافت کرده تعیین کند  بین 2 و 3 بر کدام یک بخش پذیر است
 74. الگوریتمی بنویسید که عددی صحیح دریافت کرده اگر منفی بود تعیین کند که زوج است یا فرد
 75. الگوریتمی بنویسید که یک عدد صحیح دریافت کند مجموع ارقام آن را بدست آورده و چاپ کند.
 76. الگوریتمی بنویسید که عددی دریافت کند تعیین کند رقم اول و آخر آن برابر است یا خیر .
 77. الگوریتمی بنویسید که ده عدد دریافت کرده در آرایه ذخیره کند و سپس آن را از آخر به اول چاپ کند.
 78. الگوریتمی بنویسید که 10 عدد دریافت کرده در ارایه ذخیره کند و در پایان مجموع ، بزرگترین و کوچک ترین آنها را چاپ کند.
 79. الگوریتمی بنویسید که 10 عدد دریافت کرده در آرایه ذخیره کند سپس مجموع اعداد زوج دو رقمی را بدست آورده و چاپ کند .
 80. الگوریتمی بنویسید که 10 عدد دریافت کرده در آرایه ذخیره کند ، سپس تعیین کند عدد N چند بار در آرایه تکرار شده است
 81. الگوریتمی بنویسید که عددی صحیح دریافت کرده مقسوم علیه های آن را در یک آرایه ذخیره کند
 82. الگوریتمی بنویسید که 10 بار 3 عدد را دریافت کند و میانگین آنها را بنویسد
 83. الگوریتمی بنویسید که عدد 1 تا 100 را تک تک چاپ کند
 84. الگوریتمی بنویسید که عددی صحیح دریافت کرده فاکتوریل آن را حساب کند
 85. الگوریتمی بنویسید که ده عدد دریافت کرده مجموع آنها را چاپ کند
 86. الگوریتمی بنویسید که دو عدد A و B را دریافت کرده اعداد زوج بین آنها را چاپ کند
 87. الگوریتمی بنویسید که عددی بر حسب میلی متر دریافت کند تعیین کند چند متر و چند سانتی متر است
 88. الگوریتمی بنویسید که سن شخصی را بر حسب سال دریافت کند تعیین کند چند ماه و چند هفته و چند روز است
 89. الگوریتمی بنویسید که عدد صحیح دریافت کرده تعیین کند عدد بزرگ تر دو رقمی است یا یک رقمی
 90. الگوریتمی بنویسید که هر بار عددی دریافت کند و با هم جمع کند تا زمانی که مجموع اعداد کمتر از 1000 باشد
 91. الگوریتمی بنویسید که ساعت را به فرم ساعت ، دقیقه و ثانیه دریافت کند تعیین کند چند ثانیه از روز گذشته است
 92. الگوریتمی بنویسید که برای 10 دانش آموز نمره پنج درس را دریافت کرده و در یک آرایه دو بعدی ذخیره کند سپس مجموع نمرات هر نفر را در یک آرایه ذخیره کند و معدل کل کلاس را چاپ کند
 93. الگوریتمی بنویسید که در یک آرایه M*N مجموع سطرها را در یک آرایه و مجموع ستون ها را در آرایه دیگر ذخیره کند
 94. الگوریتمی بنویسیدکه عددی مثبت دریافت کرده ، جذر آن را چاپ کند
 95. الگوریتمی بنویسید که دو عدد دریافت کرده   ABراچاپ کند
 96. الگوریتمی بنویسید که عددی اعشاری دریافت کرده،تعیین کند قسمت صحیح عدد فرد است یا زوج
 97. الگوریتمی بنویسید که عددی را به عنوان شماره یکی از فصل های سال دریافت کرده،نام آن فصل را چاپ کند
 98. الگوریتمی بنویسید که نمره دانش آموزی را دریافت کند اگر بین 0 تا 8 بود پیغام بسیار بد اگر بین 8 تا11 بود بیغام بد اگر بین 11 تا 16 بود پیغام خوب اگر بین 16 تا 19 بود پیغام بسیار خوب و اگر  20 بود پیغام عالی را چاپ کند.
 99.  الگوریتمی بنویسید که عددی صحیح دریافت کرده تمام مقسوم علیه های اول آن را چاپ کند

**************************************************************

سلام بچه ها اینا گلچینی از سوالات الگوریتمه که باید خودتون جواباشو پیدا کنین کسایی که جوابای هر سوال رو نوشتن می تونن برای کمک به بچه های دیگه  جوابا رو بفرستید تا به اسم خودتون در وبلاگ درج بشه در ضمن تو بعضی پستها ی وبلاگ به چند تا سوال پاسخ داده شده

**************************************************************


موضوعات مرتبط: سوم کامپیوتر، نمونه سوالات سوم کامپیوتر
[ چهارشنبه بیستم بهمن ۱۳۸۹ ] [ 1:46 ] [ @;{NKP};@ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

nkpayani@gmail.com
انديشيدن بياموز نه انديشه را

----------------------------
توانا بود هركه دانا بود
----------------------------
این بلاگ دست نوشته ها و مطالبی است درباره کامپیوتر که توسط اینجانب نگاشته شده و بطور یقین خالی از اشکال نیست.
لطفا هرگونه نظر یا پیشنهاد خود را به آدرس ایمیل nkpayani@gmail.com ارسال کنید،
------
خوش آمدید
جهت ارتباط با ایمیل زیر تماس بگیرید
nkpayani@gmail.com
موفق باشید
---------------
این وبلاگ برای ارتباط با شما فعالیت میکند و می توانند سوالات مشکلات و نظرات خود را در زمینه های ارائه شده در سایت از این طریق مطرح کرده پاسخ گرفته و مطالب جالب و مفیدی را نیز دریافت کند.
با تشکر
---------------
این وبلاگ برای دانش آموزان هنرستان کاردانش برای دسترسی آسان و سریعتر به مطالب و اخبار- تاسیس شده
----
کسانی که سوال می کنند جوابشو درهمون قسمت که نظر دادند زیر نظرشون جوابتونو ببینید
-
سخنان ارزشمند

هوشياري‏ ‏يعني‏ ‏زيستن‏ ‏با‏ ‏لحظه‏ ‏ها
در‏ ‏هر‏ ‏يقيني‏ ‏ميتوان‏ ‏شك‏ ‏كرد
كار‏ ‏عابر‏ ‏عبور‏ ‏كردن‏ ‏است‏ ‏شايد‏ ‏باز‏ ‏هم‏ ‏بيايد‏ ‏و‏ ‏شايد‏ ‏نه
دلهاي‏ ‏نازك‏ ‏بايك‏ ‏نظر‏ ‏هم‏ ‏ميشكنند
دست‏ ‏بكاري‏ ‏نزن‏ ‏كه‏ ‏نميتواني‏ ‏آنرا‏ ‏براي‏ ‏بقيه‏ ‏شرح‏ ‏دهي
كسي‏ ‏كه‏ ‏زير‏ ‏سايه‏ ‏بقيه‏ ‏راه‏ ‏ميرود‏ ‏از‏ ‏خودش‏ ‏سايه‏ ‏ندارد
هر‏ ‏روز‏ ‏دل‏ ‏كندن‏ ‏از‏ ‏زندكي‏ ‏را‏ ‏تمرين‏ ‏كنيد
@@خواهشا نظرات سازنده بفرستید@@
برای هر چیز زکاتی است و زکات علم آموختن آن به دیگران است
---
صداقت و درستی بهترین سیاستهاست
The honesty is the best policy
---
ساکنان دریا پس از مدتی صدای امواج را فراموش میکنند...
چه تلخ است قصه عادت
(دکتر شریعتی)
امکانات وب
- - - - وب‌سایت آزمون - وب‌سایت نمرات - -
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
-

خبرنامه سایت :برای اینکه هر موقع وبلاگ ان کا پی آپدیت شد بصورت اتوماتیک برات ایمیل بیاد در قسمت زیر ایمیلتو وارد کن و دکمه ثبت ایمیل بزن

ساخته شده : توسط ان کا پی--توجه: بعد از عضویت وارد ایمیل خود شده و لینک فعالسازی را تایید کنید
آموزش عضویت در خبرنامه

- - -

Powered by WebGozar

- - - - - - نظر سنجي درباره وبلاگ ان كا پي - انتشارات کلید آموزش - وب‌سایت ارسال پروژه و مشاهده نمرات درس‌ها - وب‌سایت ارسال پروژه و مشاهده نمرات درس‌ها بازديد - - - - - - -